VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 103

Zmena VZN č. 103 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 120 na svojom VI. rokovaní dňa 19. septembra 2011 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo:


Článok I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach) prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach
č. 1065/2010 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011 sa mení nasledovne:
V § 17 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:
a)
Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu
stravníci od 2-6 rokov 0,28 € 0,68 € 0,23 € 1,19 €
b)
Základná škola Obed
stravníci od 6-11 rokov - I. stupeň 1,15 €
c)
Základná škola Obed
stravníci od 12-15 rokov - II. stupeň 1,23 €
d)
Stredná škola a dospelí stravníci Obed
stravníci od 15-18/19 rokov 1,33 €
Článok II
Splnomocňujúce ustanovenie
Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 o o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach) prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010, uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011 a tohto uznesenia.
Článok III
Účinnosť : 8.10.2011
Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta Košice.
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice