Zmluvy

2015 - 2019

2019


Dodatok k zmluve o zbere biologického odpadu 2019

ČÍSLO: 2017/0301/5788-0331, POPIS ZMLUVY: dodatok k zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov, CELKOVÁ HODNOTA: 6€/ 60L sud, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 7.3.2019, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Inta, s.r.o, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín. IČO: 34 129 863, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice, PODPÍSALA: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 8.3.2019


Zmluva o poskytovaní metrologických služieb 

Číslo zmluvy: MZ/SJ/2019/0222 Popis zmluvy: overovanie a kalibrácia meradiel Dátum podpisu zmluvy: 4.3.2019 Druhá zmluvná strana: Slovenská legálna metrológia, n.o. Adresa druhej zml.strany: Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica IČO druhej zml.strany: 37 954 521 Objednávateľ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice Podpísal - meno a funkcia: Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ Dátum zverejnenia: 8.3.2019


Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve

Číslo zmluvy: dodatok č. 1 Popis zmluvy: dodatok ku Kolektívnej zmluve - jubileum Dátum podpisu zmluvy: 7.3.2019 Druhá zmluvná strana: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice l. Adresa druhej zml.strany: IČO druhej zml.strany: 42104220 Objednávateľ: Školská jedáleň Bernolákova 16, 040 11 Košice Podpísal - meno a funkcia: Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ Dátum zverejnenia: 8.3.2019


Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest - "Pracuj v školskej kuchyni", 

číslo zmluvy: 19/41/054/229, Dodávateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie 9, 042 11 Košice, IČO:  30794536, podpísala:  Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ, dátum zverejnenia: 21.8.2019


Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania. Číslo zmluvy: 2/2019. Dátum zverejnenia: 17.12.2019, dodávateľ:  Stredisko služieb škole, Trieda SNP48/A, 040 11 Košice, IČO: 35540419, podpísala:  Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ 


2018


Rámcová dohoda č. 3 -2017

číslo zmluvy:popis zmluvy:celková hodnota:suma bez DPH:dátum podpisu zmluvy:druhá zmluvná strana:adresa druhej zmluvnej strany:IČO druhej zmluvnej strany:Objednávateľ:Podpísal - meno a priezviskoPodpísal - funkcia:Dátum zverejnenia:


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 


Dodatok k zmluve o zbere biologického odpadu 

Dátum zverejnenia: 1.2.2018 Názov spoločnosti. INTA s.r.o, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín IČO: 34 129 863 


Zamestnávateľská zmluva s DDS NN Tatry - Sympatia 

Dátum zverejnenia: 15.3.2018, Názov spoločnosti: NN Tatry - Sympatia, d.d.s, Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 359 76 853, DIČ: 2022119836, Predmet zmluvy: Doplnkové dôchodkové sporenie


Zmluva o realizácii súvislej odbornej praxe žiakov Strednej zdravotníckej školy 

Číslo zmluvy:-, Popis zmluvy: realizácia súvislej odbornej praxe žiakov Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 7, 040 01 Košice, Dátum popisu zmluvy: 4.4.2018, Druhá zmluvná strana: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice, IČO druhej zmluvnej strany: 606 766. Podpísala - Daniela Palaščáková, riaditeľka školskej jedálne. Dátum zverejnenia: 12.4.2018


Kolektívna zmluva ŠJ Bernolákova 16

Číslo:-, POPIS ZMLUVY: kolektívna zmluva medzi OZ a ŠJ, DÁTUM PODPISU: 12.4.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Základná org. Odborového zväzu prac. školstva a vedy na Slovesnku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 42104220, PODPÍSAL: Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 12.4.2018


Zmluva o dielo - vstupný audit a vypracovanie dokumentácie GDPR 

ČÍSLO ZMLUVY: - POPIS ZMLUVY: vstupný audit a vypracovanie dokumentácie k zabezpečeniu ochrany práva fyzic.osôb...o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobn.údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov CELKOVÁ HODNOTA: 300,00€ s DPH, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 7.5.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: CUBS plus, s.r.o, ADRESA DRUHEJ ZML.STRANY: Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO DRUHEJ ZML.STRANY: 46 943 404, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, 040 11 Košice, PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, RŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 9.5.2018


Zmluva o spracúvaní osobných údajov /BOZP/ 

ČÍSLO:-, POPIS ZMLUVY: zmluva o ochrane osobných údajov v rámci agendy Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 24.5.2018. DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Ing. Vincent Haluška, ADRESA DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice, IČO DRUHEJ ZS: 46542566, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice, PODPÍSAL: Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ. DÁTUM ZVEREJNENIA: 24.5.2018


Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov 

ČÍSLO: -. POPIS ZMLUVY: zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Active Registratúra. DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 24.5.2018. DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Lomtec.com, a.s. ADRESA DRUHEJ ZS: Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava. IČO DRUHEJ ZS: 35795174, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice. PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ. DÁTUM ZVEREJNENIA: 24.5.2018


Zmluva o spracúvaní osobných údajov /SSŠ/

ČÍSLO: -. POPIS ZMLUVY: zmluva o spracúvaní osobných údajov na ekonomicko-účtovnom oddelení. DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 24.5.2018. DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Stredisko služieb škole. ADRESA DRUHEJ ZS: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. IČO DRUHEJ ZS: 35540419. OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice. PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ. DÁTUM ZVEREJNENIA: 24.5.2018


Zmluva o spracúvaní osobných údajov /SSŠ 1/ 

ČÍSLO: -. POPIS ZMLUVY: zmluva o spracúvaní osobných údajov na personálnom a mzdovom oddelení. DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 24.5.2018. DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Stredisko služieb škole. ADRESA DRUHEJ ZS: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. IČO DRUHEJ ZS: 35540419. OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice. PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ. DÁTUM ZVEREJNENIA: 24.5.2018 


Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 

ČÍSLO: -, POPIS ZMLUVY: zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb, CELKOVÁ HODNOTA: -. DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 2.8.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Dôvera, zdravotná poisťovňa ADRESA DRUHEJ ZM.STRANY: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 35942436, OBJEDNÁVATEĽ: ŠJ Bernolákova 16, KE, PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 3.8.2018


Rámcová dohoda "Školské mlieko"

ČÍSLO: 53509/2018, POPIS ZMLUVY: školské mlieko, CELKOVÁ HODNOTA: - , DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 13.9.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO DRUHEJ ZMLUV.STRANY: 31654363, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice, PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, RŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 14.9.2018


Zmluva o poskytnutí služby - zodpovedná osoba GDPR 

ČÍSLO:-, POPIS ZMLUVY: zmluva o poskytnutí služieb v oblasti ochrany osobných údajov - zodpovedná osoba, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 17.9.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: CUBS plus, s.r.o, Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 46943404, OBJEDNÁVATEĽ: ŠJ Bernolákova 16, KE, PODPÍSALA: Daniela Palaščáková, RŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 26.9.2018


Kúpna zmluva č. Z201851220_Z- plynový varný kotol 

ČÍSLO: Z201851220_Z, POPIS ZMLUVY: plynový varný kotol, CELKOVÁ HODNOTA: 3798,00€ s DPH, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 26.11.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Elektroservis VV, s.r.o, Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou, IČO DRUHEJ STRANY: 446 02 731, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice, PODPÍSALA: Daniela Palaščáková, RŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 27.11.2018


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka a internet 

ČÍSLO: 9919831380, POPIS ZMLUVY: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 30.11.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO DRUHEJ STRANY: 35 763 469, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň, Bernolákova 16, 040 11 Košice, PODPÍSALA: Daniela Palaščáková, RŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 30.11.2018


Servisná zmluva Lomtec.com na rok 2019

ČÍSLO ZMLUVY: -, POPIS ZMLUVY: servisná zmluva na používanie elektronickej registratúry na rok 2019, CELKOVÁ HODNOTA: 600,00 EUR s DPH, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 14.12.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Lomtec.com, Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, IČO DRUHEJ STRANY: 357 95 174, OBJEDNÁVATEĽ: ŠJ Bernolákova 16 Košice, PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 15.12.2018


2017


Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov  


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 


Kúpna zmluva č. Z201718584 


Ramcova dohoda c 1 - 2017


Zmluva o dielo 1-2017 


Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha k zmluve


Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny 


Kúpna zmluva - školské ovocie rok 2017/2018


Ramcova dohoda c 2 - 2017


Zmluva o poskytovaní služby správa registratúry a elektronických podaní 


2016


Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100136750C 


Kúpna zmluva - školské ovocie na školský rok 2016-2017


Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016 


Rámcová dohoda č.1-2016-ŠJ ,,Mäso a mäsové výrobky "


 2015


Rámcová dohoda č. 1 - 2015


Rámcová dohoda č. 2 -2015 


Rámcová dohoda č. 3 - 2015


Rámcová dohoda č. 4 - 2015


Rámcová dohoda č. 5 - 2015


Rámcová dohoda č. 6 - 2015


Rámcová dohoda č. 6-1 -2015


Rámcová dohoda č. 7 - 2015


Rámcová dohoda č.8 - 2015


Rámcová dohoda č. 9 -2015


Rámcová dohoda č. 9-1- 2015


Rámcová dohoda č. 10 -2015


Rámcová dohoda č. 11 -2015


Rámcová dohoda č. 12 - 2015


Rámcová dohoda č. 13 - 2015


Rámcová dohoda č. 14 -2015


Príloha č.4 k Zmluve č. 13/2006 - Dalkia


Kúpna zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016